Wtorek, 26 października 2021 r. 299 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Podstawa działania
Statut prawny
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Cele i zadania

Strona emitowana: 1725
Wydrukuj stronę§ 5

- Cech reprezentuje potrzeby oraz broni zawodowych i społecznych interesów zrzeszonych rzemieślnik,ow wobec organów administracji publicznej, troszczy się o wysoką rangę zawodu rzemieślnika, dąży do utrwalania więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzi na rzecz członków działalność społeczno-organizacyjną, kulturalną, oświatową i gospodarczą.

- Do zadań Cechu należy w szczególności :

 1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,rzetelnego wykonywania zawodu
 2. reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, innych organów i organiazacji oraz udzielanie pomocy instruktażowej w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 3. przedstawianie własciwym organom administracji publicznej wniosków dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi rzemiosła,
 4. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
 5. udzielanie członkom – rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w Cechu – wszelkiej pomocy, w tym dotyczącej porad,informacji,wystąpień i interwencji.
 6. Promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, w tym przez udzielanie informacji o usługach i o produkcji świadczonych przez członków, prowadzenie punktów sprzedazy wyrobów i w innych formach,
 7. rozpatrywanie skarg na działalność zawodową członków,
 8. inspirowanie i popieranie postępu technicznego, nowych technologii, wzornictwa oraz współpraca z władzami nadrzędnymi rzemiosła i jednoatkami naukowo-badawczymi w tym zakresie,
 9. popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów,
 10. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków oraz wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle, w szczególnosci dbanie o przestrzeganie zasad okreslonych w § 6 ust.3,
 11. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi oraz mistrzami szkolącymi uczniów w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oraz uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki,
 12. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
 13. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej dla członków Cechu, pracowników Cechu i ich rodzin,
 14. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w przacy których uczestniczy rzemiosło,
 15. dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny prac wykonywanych przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
 16. prowadzenie pomocy finansowej przez zorganizowanie kasy pożyczkowo-rozwojowej tworzonej z funduszów społecznych,
 17. zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu w powiatowej radzie zatrudnienia,
 18. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2021 r. Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu