Wtorek, 26 października 2021 r. 299 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Podstawa działania
Statut prawny
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Status prawny

Strona emitowana: 3593
Wydrukuj stronęS T A T U T

Związku Rzemieślników Cechowych

w Kaliszu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Cech , z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.3 , jest dobrowolną,niezależną, samorządną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców.

2.Cech posiada osobowość prawną.

3.Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6   lipca 2001 roku Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U.Nr100,poz.1080) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu(Dz.U.z 2001r. Nr 6, poz.56, Nr 42,poz.475, Nr 89, poz.973 i Nr 100, poz.1080).

4. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle / Dz.U.Nr 17 , poz. 92 z 1997 r., Nr 121poz. 769 i 770, i z 2001 r. Nr 129 poz.1445, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego statutu, ,, ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ‘’ ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego statutu.

§ 2

Cech prowadzi działalność na terenie miasta Kalisza, niast i gmin powiatu kaliskiego oraz powiatów przyległych, w zakresie wszystkich rzemiosł ( rodzajów działalności gospodarczej).

§ 3

1.Cech nosi nazwę : Związek Rzemieślników Cechowych i zwany jest dalej Cechem.

2.Siedzibą Cechu jest : Dom Rzemiosła w Kaliszu, ul.Browarna 10.

§ 4

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

II CEL I ZADANIA CECHU

§ 5

1. Cech reprezentuje potrzeby oraz broni zawodowych i społecznych interesów zrzeszonych rzemieślnik,ow wobec organów administracji publicznej, troszczy się o wysoką rangę zawodu rzemieślnika, dąży do utrwalania więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzi na rzecz członków działalność społeczno-organizacyjną, kulturalną, oświatową i gospodarczą.

2. Do zadań Cechu należy w szczególności :

 • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,rzetelnego wykonywania zawodu
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, innych organów i organiazacji oraz udzielanie pomocy instruktażowej w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 • przedstawianie własciwym organom administracji publicznej wniosków dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi rzemiosła,
 • badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
 • udzielanie członkom - rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w Cechu - wszelkiej pomocy, w tym dotyczącej porad,informacji,wystąpień i interwencji.
 • Promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, w tym przez udzielanie informacji o usługach i o produkcji świadczonych przez członków, prowadzenie punktów sprzedazy wyrobów i w innych formach,
 • rozpatrywanie skarg na działalność zawodową członków,
 • inspirowanie i popieranie postępu technicznego, nowych technologii, wzornictwa oraz współpraca z władzami nadrzędnymi rzemiosła i jednoatkami naukowo-badawczymi w tym zakresie,
 • popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów,
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków oraz wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle, w szczególnosci dbanie o przestrzeganie zasad okreslonych w § 6 ust.3,
 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi oraz mistrzami szkolącymi uczniów w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oraz uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki,
 • organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej dla członków Cechu, pracowników Cechu i ich rodzin,
 • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w przacy których uczestniczy rzemiosło,
 • dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny prac wykonywanych przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
 • prowadzenie pomocy finansowej przez zorganizowanie kasy pożyczkowo-rozwojowej tworzonej z funduszów społecznych,
 • zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu w powiatowej radzie zatrudnienia, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

III CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1.Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy-osoby fizyczne, w tym także wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych, wykonujące działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle na terenie i w zakresie wynikającym z §2 statutu.

2.Za zgodą Cechu jego członkami mogą być, na czas określony, nie krótszy niż 1rok, a także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników.

3.Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniac warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami Cechu, o ile nie są członkami własciwej izby rzemieślniczej, a wykonują działalność na terenie, o którym mowa w §2 statutu.

§ 7

1.Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji przynalezności do cechu. Deklaracja powinna byc złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierac jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.

2.Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd cechu.

3.Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

4.Osoby, które nabyły członkostwo w cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie, jeżeli spełniają warunki określone w art.2 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (publ.Dz.U. Z dn.30.III.1989r.nr.17,poz.92)

§ 8

1. O decyzji przyjęcia lub odmowie przyjęcia na członka cechu, zawiadamia się na piśmie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

2. Od odmownej decyzji zarządu, zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie póżniej niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

1.Członkowie mają prawo:

 • korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w §5 statutu
 • wybierania i wybieralności do organów cechu,
 • zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działania cechu,
 • wnoszenie odwołań od uchwał zarządu cechu - dotyczących praw członka - do walnego zgromadzenia,
 • obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań,stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielenia wyjaśnień ,
 • wglądu w protokóły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
 • uzyskania od organów cechu - na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach organizacyjnych informacji o działalności cechu, jej wynikach oraz zamierzeniach,

2.Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który;

 • został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
 • został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego ,
 • zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust.3 nin.statutu.

§ 10

Członkowie cechu obowiązani są:

 • do przestrzegania prawa, zasad etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,
 • stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieslniczych ,
 • regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
 • rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywac je i załatwiać.

§ 11

Członek cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalnosci cechu.

§12

Członkostwo w cechu ustaje na skutek:

 • wystąpienia,
 • wykreślenia,
 • wykluczenia.

§ 13

Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.Wypowiedzenie posiada skutek natychmiastowy.

§ 14

Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku utraty prze niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w cechu.

§14a

1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpic jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze utrzymywanie przez niego członkowstwa jest sprzeczne z postanowieniami statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z Cechu zasięga się obligatoryjnie opinii radcy prawnego.

2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności :

 • popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • umyśne działanie na szkodę Cechu,
 • nie opłacania składek przez okres 12 miesięcy lub uporczywe niewykonywanie innych obowiązków członkowskich,
 • naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stwierdzenia istotnych uchybień w wykonaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.

§ 15

Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje zarząd.

§ 16

1.O wykreśleniu lub wykluczeniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

2. Uchwała w sprawach określonych w ust.1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem.Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3.Członkowi wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 57 statutu.

4. Członek wykreślony lub wykluczony ma prawo byc obecny na walnym zgomadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania popierać je oraz składać wyjasnienia.

5.O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust.1 statutu.

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia lub wykluczenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkowstwa w Cechu.

§ 17

1.Wysokość składki cechowej , ustala walne zgromadzenie , uwzględniając finansowanie działalności oraganizacyjno-samorządowej cechu i inne jego wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.

2. O wysokości składki cechowej, cechu zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.

3.Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki spowoduje ich dochodzenie w trybie postępowania sądowego.

§ 18

1.Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność honorowego starszego lub honorowego członka cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.

2.Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV ORGANY CECHU

§ 19

1.Organami cechu są :

A .Walne Zgromadzenie

B . Zarząd ,

C . Komisja Rewizyjna ,

D . Sąd Koleżeński.

2.Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 . od lit. B, C,D.

3.Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwe, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

4.Wybory starszego cechu oraz organów , o którym mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów . Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

5.Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organy Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

6.Za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia , członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez zarząd cechu.

A .Walne Zgromadzenie

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

1.Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy :

 • uchwalanie statutu i jego zmian ,
 • wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu cechowego oraz zastępców członków,
 • określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
 • uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
 • rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia , zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 • upoważnienia zarządu do podejmowania uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,
 • upowaznianie zarządu do zaciągnięcia pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
 • uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
 • nadawanie godności członka honorowego cechu,
 • rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu,
 • wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorzadu rzemiosła,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§ 22

Odwołanie członka zarządu , komisji rewizyjnej lub sądu cechowego - przed upływem kadencji - może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23

1.Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków - walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu walnym zebraniem delegatów.

2.Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków cechu do 1.000 wybiera się jednego delegata na 6 członków, ponad 1.000 do 1.500 - jednego delegata na 8 członków, ponad 1.500 - jednego delegata na 10 członków.

3.Do walnego zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.

§ 24

1.Walne zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały zarządu starszy cechu lub w jego zastępstwie podstarszy cechu.

2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie :

 • komisji rewizyjnej,
 • 1/4ogólnej liczby członków cechu.

3.Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwółania.

4.W przypadkach wskazanych w ust.2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/4ogólnej liczby członków cechu.

§ 25

1.O czasie , miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.W walnym zgromadzeniu może brać udział Izba rzemieślnicza i inne zaproszone osoby i organizacje.

2.W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów :

 • zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
 • sprawozdania zarządu,
 • projektów podstawowych uchwał,
 • protokółu poprzedniego walnego zgromadzenia.

3.Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.

§ 26

1.Walne zgromadzenie otwiera i przewodniczy starszy lub podstarszy cechu. Zgromadzenie wybiera członków prezydium i sekretarza.

2.Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu , wykluczyć z zebrania osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych. porządkowych.

3.Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 27

1.Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad bezwzględu na liczbę obecnych.

2.(skreślony)

3.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

4.Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów.

Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być podjęta sprawa zmiany statutu.

5.W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie.

§ 28

1.Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2.Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B. ZARZĄD CECHU

§ 29

Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialności za prawidłową jego działalność.

§ 30

1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym ze starszego cechu , podstarszego oraz 5 członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie starszego cechu, a pozostałych członków razem. Do zarządu wchodzą osoby,które uzyskały w wyborach do tego organu największą liczbę głosów.

2..Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera podstarszego.

3.Kadencja zarządu trwa 4 lata.

4.Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie.

Prawo zgłoszenia kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i członkom.

5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 5 - letni okres członkostwa w Cechu.

6. Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarzadu, którym nie udzieliło absolutorium.W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27ust.4 statutu.

§ 31

W razie ustąpienia członka lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów - wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu , do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go podstarszy.

§ 32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu , z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 33

 • Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej,organizacji społecznych i gospodarczych,
 • gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenie wskazanym w § 21,
 • zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowania wniosków na te zgromadzenia,
 • powoływanie komisji spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu,
 • realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,
 • powoływanie i odwolywanie kierownika biura cechu oraz ustalenie jego wynagrodzenia,
 • rozpatrywanie i ozstrzyganie skarg i wniosków , a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zamówień prze członków cechu,
 • ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia,
 • przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.

§ 34

1.Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc .

2.Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35

1.Posiedzenie zarządu cechu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.

2.O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.

3.W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczymoraz inni zaproszeni goście.

§ 36

1.Ucwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków , w tym starszego lub podstarszego Cechu.

2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.

3.Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków, na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem.Do komisji rewizyjnej wchodza osoby,które uzyskały w wyborach do tego organu największą liczbę głosów. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji - obowiązki przejmuje zastępca członka.

§ 38

1.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • badanie co najmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, a na wniosek 1 ogólnej liczby członków Cechu - badanie działalności zarządu Cechu,
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych ( bilansów ) oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
 • składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
 • przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi,
 • wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2.Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną.

D SĄD CECHOWY.

§ 39

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40

1. Sąd cechowy i składa się z 5 członków i 2 zastępców wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków na okres kadencji Zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a  pozostałych członków razem. Do sądu cechowego wchodzą osoby,które uzyskały w wyborach do tego organu największą liczbę głosów.

2.Sąd cechowy wybiera spośród siebie 1 zastępcę przewodniczącego.

§ 41

1.Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.

2.Sąd cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 42

1.Sąd cechowy może orzekać następujące kary:

 • upomnienie,
 • naganę,
 • pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,
 • pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3lat,
 • ( skreślony)

2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może - niezależnie od orzeczenia kary - zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43

(skreślony)

§ 44

1.Od orzeczenia sądu cechowego sluży odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego działającego w organizacji , której cech jest członkiem , w ciągu1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

2.Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

V SEKCJE ZAWODOWE.

§ 46

1.W razie potrzeby zarząd cechu może powołać sekcje zawodowe grupujące członków cechu wykonujących takie same lub pokrewne rzemiosla (działalności gospodarcze).

2.Powołując sekcję zawodową zarząd cechu określa jej zadania, organizację i tryb pracy.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 47

1.Dla wykonywania zadań cechu zarząd cechu może powoływać komisje stałe ( na okres kadencji zarządu) lub czasowe (doraźne).

2.Komisje mają charakter doradczy i opiniujący.

3.Organizację,tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

§ 48

(skreślony)

§ 49

(skreślony)

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU.

§ 50

1.Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników, dochody z działalności gospodarczej - w przypadku jej prowadzenia oraz inne wpływy.

2.Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez walne zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.

3.Szczegółówe zasady gospodarki finansowej cechu uchwala walne zgromadzenie cechu.

§ 51

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosla Polskiego oraz finnansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosla na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

VII BIURO CECHU

§ 52

1.Kierownik biura cechu kieruje pracą, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.

2.Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.

3.W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.

4.Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

5.Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

§ 53

1.Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3- letnią praktykę zawodową lub społeczną w organizacjach rzemiosła.

2.W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3 - letniej praktyki w organizacjach rzemiosła .

§ 54

Kierownikiem zakładu pracy ( biura cechu) w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU

§ 55

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego lub podstarszego cechu oraz kierownika biura cechu w zakresie udzielpnego mu pełnomocnictwa.

§ 56

1.Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z kierownikiem biura cechu a w okresie jego nieobecności - łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura cechu.

2.Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

X. POSTANOWIENIE ODWOŁAWCZE

§ 57

1.Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia .

2.Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

3.Walne zgromadzenie rozpatruje odwołania rozpatruje na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.

4.Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem , w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI. LIKWIDACJA CECHU

§ 58

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością 3 /4 głosów. Powyższy statut został uchwalony przez walne zebranie delegatów cechu w dniu 10 lipca 1989r. i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Kaliszu postanowieniem z dn.10.08.89r.Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2021 r. Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu